Maminka ČR

606079420
Přejít na obsah
Maminka ČR 2017
FINÁLEPravidla soutěže Maminka ČR 2018

I. Preambule
·         Soutěž Maminka ČR (dále jen „Soutěž“) je soutěží krásy, sympatií i ducha.
·         Soutěž vyhlašuje organizace:Viktorky z Vysočiny, z.s., Meziříčko 2, 67526, IČ 04677170, zastoupená Mgr. Jarkou Prokešovou, ve spolupráci s Victoria Agency, produkční agenturou, , Okrašovice 25, 67501, IČ 76434559 , korespondenční adresa: Řípov 7, 67401 Třebíč
·         Tato obecně závazná pravidla soutěže Maminka ČR 2018 (dále jen „Pravidla“) se řídí právními předpisy České republiky.
·         Maminka, jež splňuje podmínky uvedeny v čl.III těchto pravidel, zašle vyplněnou on-line přihlášku, uhradí registrační /administrativní/ poplatek 365,-Kč na ČÚ 9288497028/5500, do poznámky uvede své jméno a příjmení / nejpozději do 30. 4. 2018 /atím, že potvrdí souhlas s pravidly soutěže, se automaticky stává účastnicí soutěže (dále jen „Účastnice“). Součástí administrativního /registračního/ poplatku 365,-Kč je i zhotovení soutěžního portfolia organizátorem soutěže. Soutěžní portfolio je účtováno dle cenové kalkulace dané organizátorem – 365,-Kč. Toto promo, které zůstává i po skončení soutěže, je pro soutěžící povinností a cena odpovídá administrativnímu poplatku. Po skončení soutěže bude sloužit soutěžícím, jako promo materiál pro další propagační účely a bude se moci libovolně upravovat, dle požadavků soutěžících.
·         Soutěžní portfolio soutěžícíkaždá soutěžící zašle 10ks fotografií, popř. i videa, text o sobě a dítětipo vyplnění přihlášky.Náhled a informace o portfoliu naleznete: http://v-agency.cz/portfolio.php. Vyhlašovatel zhotoví soutěžní profil a zašle jej ke korektuře soutěžící. V případě schválení vyhlašovatel soutěžní profil zveřejní na webových stránkách maminka-cr.cz a na FB Maminka ČR 2018.
II. Vyhlášení soutěže
·         Soutěž je oficiálně vyhlášena 12. 12. 2017. Přihlašování do Soutěže probíhá od 20. 12. 2017 na internetových stránkách maminka-cr.cz
·         Podmínkou přijetí do Soutěže je splnění podmínek uvedených v čl. III. odst. 4 těchto Pravidel, vyplnění přihlášky, úhrada 365,-Kč registračního poplatku, souhlas s obecně závaznými pravidly Soutěže a účast v základním kole Soutěže. Přesný čas a místo konání základního kola Soutěže bude zveřejněno způsobem uvedeným v čl. IV. těchto Pravidel.
·         Soutěž probíhá v několika vzájemně na sebe navazujících kolech nazývaných:
·         Online přihlášení
·         Základní /neveřejné/ kolo v měsíci květnu 2018
·         Semifinále v měsíci září 2018
·         Finále v měsíci říjnu 2018
III. Podmínky pro Účastnice, Semifinalistky a Finalistky
·         Účastnicí Soutěže je osoba ženského pohlaví / maminka s dítětem/, která vyplní přihlašovací formulář, uhradí 365,-Kč registrační poplatek a souhlasí s podmínkami Soutěže, které jsou součástí on-line formuláře na webových stránkách: maminka-cr.cz
·         Účastnicí Soutěže je Maminka, která se zúčastní základního kola Soutěže
·         Vybrané soutěžící ze základního kola se účastní letního pobytu s dítětem v termínu od28. 7. – 4 .8. 2018 /přesný počet dní bude upřesněný/ v RS Křižanov u Velkého Meziříčí.
·         Semifinalistkou Soutěže je Maminka, která postoupí ze základního kola, do semifinále soutěže (dále jen „Semifinalistka“).
·         Finalistkou Soutěže je Maminka, která postoupí ze semifinále dále a soutěží ve finále Soutěže (dále jen „Finalistka“).
·         Účastnicí, Semifinalistkou a Finalistkou soutěže se může stát pouze osoba ženského pohlaví /maminka s dítětem/splňující níže uvedené podmínky (dále také jen „Soutěžící“):
·         Maximální věková hranice soutěžící 55 let
·         Minimální věk dítěte 5 let
·         Občanství České republiky
·         Souhlas s Pravidly soutěže
·         Bezúhonná (nemající záznam ve výpise z rejstříku trestů), a absolutní neúčast v materiálech, ve kterých by osoba, jméno, podobizna nebo jiný obrazový, zvukový nebo obdobný záznam mohl být dán do souvislosti s výrobou erotických, pornografických materiálů, provozováním prostituce nebo jinou činností, která je v rozporu s platnými právními předpisy nebo pravidly slušnosti.
·         Pokud Vyhlašovatel kdykoliv v průběhu Soutěže zjistí, že Účastnice, Semifinalistka nebo Finalistka nesplňuje, popřípadě porušuje podmínky Soutěže, je oprávněn ji z dalšího průběhu Soutěže vyřadit. O tom, zda Účastnice, Semifinalistka nebo Finalistka splňuje či porušuje podmínky Soutěže, rozhoduje výlučně vyhlašovatel, a proti jeho rozhodnutí není přípustné odvolání.
IV. Základní kola
·         Základní kola Soutěže proběhnou formou neveřejného setkání. Přesné termíny a místa konání budou zveřejněny prostřednictvím  internetových stránek maminka-cr,cz a soutěžící budou informovány e-mailem.
·         Maminka je povinna se účastnit vypsaného základního kola i s dítětem
·         Na Základní kolo si Účastnice s sebou povinně přinese:
·         Doklad totožnosti ve smyslu příslušných právních předpisů (občanský průkaz nebo cestovní pas).
·         Další náležitosti uvedené v emailu obdrženém po registraci Účastnice
·         Účastnice, která vyplnila on-line přihlášku na webových stránkách maminka-cr.cz  a tím souhlasila s Pravidly soutěže, obdrží podepsaná pravidla Vyhlašovatelem.
·         Z každého základního kola postupuje libovolný počet  Účastnic (Semifinalistky) do Semifinále. Výběr provádí odborná porota (dále jen „Porota“)  O složení Poroty rozhodne vyhlašovatel. Proti rozhodnutí Poroty není přípustné odvolání.
V. Semifinále
·         Je předpoklad, že semifinále proběhne v září 2018. O termínu a lokaci budou Semifinalistky vyrozuměny písemně e-mailem a současně tyto informace budou uveřejněny na webových stránkách maminka-cr.cz. Pokud se Semifinalistka z jakýchkoliv důvodů nedostaví na místo semifinále včas, bude ze Soutěže vyhlašovatelem vyřazena. Proti rozhodnutí vyhlašovatele o vyřazení Semifinalistky není přípustné odvolání.
·         Semifinalistka je povinna stvrdit svým  podpisem Čestné prohlášení o tom, že splňuje podmínky Soutěže. Pokud tuto povinnost nesplní, je vyhlašovatel oprávněn ji ze Soutěže vyřadit. Proti rozhodnutí vyhlašovatele o vyřazení Semifinalistky není přípustné odvolání.
·         Na semifinále si Semifinalistka s sebou přinese:
·         Doklad totožnosti ve smyslu příslušných právních předpisů (občanský průkaz nebo cestovní pas).
·         Další náležitosti uvedené v e-mailu.
·         Ze semifinále postupuje do finále celkem dvanáct Finalistek. Výběr Finalistek provádí Porota. Porota osobně oznámí své rozhodnutí o postupu do finále vybraným 12 Finalistkám, a to v den konání  semifinále. Proti rozhodnutí Poroty není přípustné odvolání. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo počet Finalistek zvýšit či snížit.
VI. Finále
·         Je předpoklad, že finále proběhne v měsíci září-říjnu 2018. O přesném termínu a lokaci finále budou Finalistky vyrozuměny e-mailem, nebo doporučeným dopisem. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit formu i termín konání finále. Proti rozhodnutí vyhlašovatele není odvolání přípustné.
·         Pokud se Finalistka z jakýchkoliv důvodů nedostaví na místo konání Finále včas, je vyhlašovatel oprávněn ji ze Soutěže s okamžitou platností a účinností vyřadit. Na její místo může dle rozhodnutí vyhlašovatele nastoupit náhradnice. Náhradnici určí Porota. Proti rozhodnutí vyhlašovatele o vyřazení Semifinalistky není přípustné odvolání. Proti rozhodnutí Poroty o určení náhradnice není odvolání přípustné.
·         Ve finále jsou zvoleny:
·         MaminkaČR 2018
·         2. Maminka ČR 2018
·         3. Maminka ČR 2018
·         Maminka Sympatie ČR 2018
·         Další vedlejší tituly dle rozhodnutí vyhlašovatele (např. Maminka Úsměv, Maminka posluchačů atd.).
·         MaminkuČR 2018 volí Porota. Každý porotce vybere svůj návrh tří Finalistek s určením jejich pořadí od 1. místa do 3. místa a předá svůj návrh na hlasovací listině odpovědné osobě, která je předem určená a odpovědná za součet hlasů. Ta sečte výsledky a předá za účasti notáře seznam tří Finalistek s nejvyšším počtem nominací předsedkyni.
·         Maminku SympatieČR 2018volí široká veřejnost prostřednictvím online hlasování na webových stránkách maminka-cr.cz a na soutěžním FB portálu, který bude vytvořený pro hlasování veřejnosti.Soutěží všechny registrované maminky.
·         V případě shody počtu hlasů pro několik Finalistek určuje Maminku ČR 2018 předsedkyně /předseda/ poroty. Ta / ten nebo jí / jím pověřená osoba také vyhlásí konečné výsledky.
·         Finalistka s nejvyšším počtem hlasů Poroty se stává MaminkouČR 2018, Finalistka s druhým nejvyšším počtem hlasů Poroty se stává 2.Maminka ČR 2018, Finalistka s třetím nejvyšším počtem hlasů Poroty se stává 3. Maminka ČR 2018. V případě shody počtu hlasů určuje MaminkuČR 2018, 2. Maminku ČR 2018 a 3. Maminku ČR 2018 předsedkyně / předseda poroty. Ta / ten nebo jí / jím pověřená osoba také vyhlásí konečné výsledky.
·         Vyhlašovatel si rovněž vyhrazuje právo změny podmínek volby uvedených v tomto bodě 4. a to nejpozději do 10-ti dní před konáním finále. Změna podmínek bude uveřejněna na maminka-cr.cz
VII. Ceny a dary
·         Ceny a dary budou zajištěny pro Soutěžící v závislosti na jejich celkovém umístění.
·         Soutěžící svou účastí v Soutěži bere na vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci. Vyhlašovatel neodpovídá za kvalitu a stav ceny či daru a jakákoliv případná reklamace musí být učiněna u dodavatele této ceny či daru.
·         Ceny a dary ze Soutěže nejsou právně vymahatelné a na jejich poskytnutí není právní nárok.
·         Z cen a darů, které Soutěžící získají ze Soutěže, zaplatí Soutěžící daň v souladu s právními předpisy České republiky, pokud tyto ceny a dary takové povinnosti podléhají. Pod pojmem ceny a dary se rozumí např. finanční plnění, zboží, služby, zájezdy, ubytovaní, jízdenky a/nebo letenky apod. Odmítnutí ceny některou ze Soutěžících bude znamenat propadnutí dané ceny.
·         Předání všech cen předpokládá splnění závazku dodavatele každé ceny tuto cenu dodat. Organizátor nenese odpovědnost za nesplnění závazku dodavatele, případné prodlení dodavatele s dodávkou ceny nebo stav, v němž bude cena dodána.
·         Nedodržení pravidel Soutěže může vést k diskvalifikaci Soutěžících a propadnutí jakýchkoli věcných či peněžních cen/darů.
VIII. Obecná ustanovení
·         Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel Soutěže, a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do písemného odvolání. Soutěžící dále vyjadřují souhlas s uvedením svého jména, příjmení a bydliště, popř. dalších nezbytných údajů, v rámci zveřejnění výsledku soutěže a jejího výherce.
·         Soutěžící se zavazuje zachovávat mlčenlivost o soutěži, předložených smluv a dokumentů souvisejících s účastí v Soutěži a tyto nepředávat třetím osobám. Soutěžící se dále zavazuje, že nebude nepravdivě a zkresleně informovat média o průběhu soutěže. V případě rozhovoru pro média či zveřejňování informací prostřednictvím internetu/např.blogy, příspěvky na FB,…/ musí být organizátor informován o obsahu článku a tento obsah předem schválit.V případě porušení těchto závazků odpovídá Soutěžící za způsobenou škodu.
·         Fotografie, které soutěžící poskytnou nebo které se v rámci soutěže pořídí, budou sloužit k propagačním účelům soutěže i k propagačním účelům partnerům soutěže.
·         Vyhlašovatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli zrušit či změnit pravidla.
·         Vyhlašovatel si vyhrazuje právo Soutěž či její pořádání převést na třetí osobu.
·         Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této Soutěže učinit konečné rozhodnutí.
V Meziříčku dne 12. 12. 2017


Umělecké
Kroužky
Viktorky z Vysočiny,z.s.

Meziříčko 2
67526 Želetava
IČ 04677170

Číslo Účtu : 9288497028/5500
oprávnění jednat za organizaci :
Mgr. Jaroslava Prokešová
Mobil : 606079420
@2017 Viktorky z Vysočiny,z.s. - Všechna práva vyhrazena.
@2017 Viktorky z Vysočiny,z.s. - Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah